Dostawa grysu, klińca i tłucznia oraz mieszanki kruszywa łamanego

Przetarg numer: ZP.271.2.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA POTOKU SŁOTÓWKA W M. SŁOTOWA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1309R STRZEGOCICE-SŁOTOWA-GR. POWIATU-LUBCZA W KM 1+825 WRAZ Z DOJAZDAMI

Ogłoszenie BZP

SIWZ 27.01.2020r.

Zestawienie ofert 05.02.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 13.02.2020r.

Comments are closed.