Zadania realizowane przez ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy jest jednostką organizacyjną powiatu dębickiego powstałą z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi w drogownictwie. Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem dróg tj. od planowania ich rozwoju, przez bieżące administrowanie i utrzymanie, do inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych.   ZDP w Dębicy zarządza na terenie 7 gmin (Dębica, Pilzno, Żyraków, Czarna, Brzostek, Jodłowa oraz miasta Dębica) siecią 385 km dróg powiatowych oraz 60 obiektami mostowymi o długości 1411 m i 701 przepustami. Długość dróg powiatowych posiadających nawierzchnię utwardzoną wynosi 343 km, co stanowi 89,6 % całkowitej długości dróg zarządzanych przez ZDP w Dębicy.

Do Zarządu Dróg Powiatowych należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (prowadzenie zagadnień zawiązanych z organizacją ruchu i oznakowaniem dróg),
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym (opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie dróg powiatowych),
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń obcych, budowę i przebudowę zjazdów z dróg, udzielanie zezwoleń na ustawianie reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym), na zjazdy z dróg, opiniowanie zezwolenia na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.