Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280R Pilzno – Róża – budowa chodnika w km 3+558 – 4+229 w m. Lipiny”

Przetarg numer: ZP.271.W.14.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280R Pilzno – Róża – budowa chodnika w km 3+558 – 4+229 w m. Lipiny”.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych(art. 4 pkt. 8)

SIWZ 15.10.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 26.10.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 27.10.2020r.

Comments are closed.