Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. pow – Zdziarzec w km 10+312 – 14+487 z budową chodnika w km 10+489 -10+729 , 11+942 – 12+422, 13+597 – 13+752 w miejscowości Róża i Zasów”.

Przetarg numer: ZP.271.W.11.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. pow – Zdziarzec w km 10+312 – 14+487 z budową chodnika w km 10+489 -10+729 , 11+942 – 12+422, 13+597 – 13+752 w miejscowości Róża i Zasów

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IPZ)

    •  

Część II- wzór umowy

część III-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Orientacja

  •  

Zestawienie ofert 26.04.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 29.04.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.