Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2404R Połomia – Gębiczyna – Południk w miejscowości Połomia w km 0+700 – 0+810”

Przetarg numer: ZP.271.W.8.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2404R Połomia – Gębiczyna – Południk w miejscowości Połomia w km 0+700 – 0+810”

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych(art. 4 pkt. 8)

SIWZ 08.07.2020r.

Materiały przetargowe

Wyjaśnienie treści SIWZ 13.07.2020

Zestawienie ofert 20.07.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 27.07.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.