Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1184R Przecław – gr. powiatu – Chotowa oraz nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny Czarna w m. Straszęcin – budowa ciągu komunikacyjnego dla pieszych przez wyspę środkową wraz z budową przejść dla pieszych oraz odcinkowym remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1290R w km 1+476- 1+955 w miejscowości Straszęcin”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1184R Przecław – gr. powiatu – Chotowa oraz nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny Czarna w m. Straszęcin – budowa ciągu komunikacyjnego dla pieszych przez wyspę środkową wraz z budową przejść dla pieszych oraz odcinkowym remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1290R w km 1+476- 1+955 w miejscowości Straszęcin

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Załącznik graficzny

Formularz ofertowy

Zestawienie ofert

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.