Wykonanie robót utrzymaniowych na moście przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1182R

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

„Wykonanie robót utrzymaniowych na moście przez rzekę Wisłokę

ciągu drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. pow. – Radomyśl Wielki w km 0+852”.

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 3 – Dokumentacja techniczna

Zał. nr 4 – Formularz ofertowy

Unieważnienie postępowania

Możliwość komentowania została wyłączona.