Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w km 8+040 – 10+932 oraz 11+432 – 12+848 wraz z budową chodnika w km 10+040 – 12+848 w miejscowości Głobikowa i Braciejowa

Przetarg numer: ZP.271.W.1.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w km 8+040 – 10+932 oraz 11+432 – 12+848 wraz z budową chodnika w km 10+040 – 12+848 w miejscowości Głobikowa i Braciejowa

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ

Materiały przetargowe

Unieważnienie postępowania

Możliwość komentowania została wyłączona.