Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2404R Połomia – Gębiczyna – Południk w miejscowości Połomia w km 0+700 – 0+810”

Przetarg numer: ZP.271.W.8.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2404R Połomia – Gębiczyna – Południk w miejscowości Połomia w km 0+700 – 0+810”

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IPZ)

Część II- wzór umowy

Część III-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Karta dokumentacyjna osuwiska 

Opinia do karty osuwiska

Zestawienie ofert 29.03.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 02.04.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.