Zgodnie z wejściem w życie w dniu 19 października 2012 r. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321) zmienia się wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Od 19 października 2012 r. ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I dla dróg powiatowych.

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.

Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów:

  1. a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  2. b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

Zezwolenie to wydawane jest przez zarządcę drogi po której ma poruszać się dany pojazd. O zezwolenie takie można się starać tylko gdy przejazd pojazdu nienormatywnego ma odbywać się po drogach gminnych, powiatowych lub wojewódzkich. Do zezwolenia wydawane są wypisy w liczbie pojazdów zgłoszonych do tego zezwolenia. Wypis zezwolenia obowiązkowo musi znajdować się w pojeździe. Zezwolenie wydawane jest na okres miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. I mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym. Zezwolenie to będzie niebywałym ułatwieniem dla wszystkich przewoźników, którzy pobierali ładunki od odbiorców znajdujących się przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej do 8 ton.

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

w kategorii I:  (wydaje zarządca drogi)
a) 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Wymaganą opłatę należy uiścić na konto tut. Zarządu Dróg:

  • Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
  • ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  • nr rachunku bankowego PKO BP 83 1020 4391 0000 6102 0200 5049

Dowód wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku.