Postępowanie w przypadku powstania szkody komunikacyjnej na drodze powiatowej powiatu dębickiego

Naprawę pojazdu wykonuje się po oszacowaniu szkody przez Rzeczoznawcę po uprzednim zgłoszeniu do ….

  • e-mailem:
  • korespondencyjnie na adres:
  • w wyjątkowych przypadkach telefonicznie:
  1. Bezpośrednio po zdarzeniu należy powiadomić POLICJĘ w celu sporządzenia “notatki o zaistniałej kolizji”.
  2. W sekretariacie ZDP należy złożyć pisemną informację o terminie i okolicznościach powstania szkody, kserokopię notatki policyjnej.
  3. W terminie do 7 dni należy dokonać zgłoszenia szkody do … podając numer polisy ubezpieczeniowej – Polisa OC Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy numer: ….
  4. Wypłata odszkodowania (w sytuacjach uzasadnionych) zostanie dokonana przez ubezpieczyciela po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji z uwzględnieniem stanowiska zarządcy drogi.