Opłata skarbowa (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

W świetle obowiązującej ustawy:

 1. Zwolnione z obowiązku ponoszenia opłaty skarbowej są:
 • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
 • pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 1. Pobiera się opłatę skarbową od:
 • zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdu w kwocie – 82,00 zł (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, które nie podlega opłacie skarbowej),
 • pełnomocnictw lub prokury, odpisu, wypisu lub kopii (pełnomocnictwa lub prokury) w wysokości – 17,00 zł. z zastrzeżeniem, że mocodawca pełnomocnika jest zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (np. pełnomocnik jednostki budżetowej, samorząd terytorialny – gminy).

Wymaganą opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Dębica lub przelewem na konto:

 • Urząd Miejski w Dębicy
 • ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
 • nr rachunku bankowego PEKAO S.A 29 1240 4764 1111 0000 4863 34 19

Oryginał dowodu opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 1. Czynność urzędowa, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej (art. 2, ust. 1 pkt. 2 ustawy), natomiast pełnomocnictwo w tym zakresie podlega opłacie chyba, że podmiot, który występuje w sprawie jest zwolniony z opłaty skarbowej.
 2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata podlega zwrotowi – od wydania zaświadczenia, zezwolenia jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia, od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.

Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej, zwrot opłaty i sposób sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie określa: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. Nr 187 z 2007r. poz. 1330)

 1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.
 2. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej:
 • przedmiot opłaty skarbowej,
 • kwotę uiszczonej opłaty,
 • datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa
 • pieczęć urzędową,
 • podpis osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.